ZADANIA REALIZOWANE
W  RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO

W TECHNIKUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

 I. Specyfikacja Technikum im. Mikołaja Kopernika Ekonomisty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 

  1. W skład szkoły wchodzi czteroletnie technikum z oddziałami integracyjnymi, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

  1. Szkoła kształci w następujących zawodach:
    • technik ekonomista;
    • technik handlowiec;
    • technik logistyk.

 

  1. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których prowadzi kształcenie.

 

 II. Forma organizacyjno prawna

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Podjęte działania mają na celu umożliwić uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych realną możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery edukacyjnej, zawodowej - poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej.

1. Akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624 ze zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, ze zm.).

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228) na

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r. poz.532)

III. Założenia i cele zadań podejmowanych w ramach doradztwa zawodowego

1. Założenia:

1) wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,

2) na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska,

3) preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz
z upływem czasu,

4) obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami /Radą Pedagogiczną/.

2. Głównym celem podejmowanych zadań jest przygotowanie ucznia do świadomego wejścia na rynek pracy oraz wyboru ścieżki dalszego kształcenia, w tym m.in.:

1) rozpoznawanie zainteresowań i możliwości uczniów,
2) rozpoznawanie predyspozycji zawodowych
3) określanie mocnych i słabych stron oraz ograniczeń psychofizycznych,
4) poznanie cech osobowości i temperamentu ucznia,
5) poznanie własnego systemu wartości,
6) kształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
7) zgłębienie zasad savoir-vivre’u
8) poznanie oferty edukacyjnej wybranych uczelni, szkół policealnych oraz innych form kształcenia,
9) zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy,
10) poznanie zasad konstruowania dokumentów aplikacyjnych,
11) przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 IV. Zadania podejmowane w ramach doradztwa zawodowego:

1. W ramach pracy z uczniami obejmują:

1) poznawanie siebie,
2) autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do poziomu kształcenia,
3) poznawanie zawodów,
4) analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy, 5) indywidualną pracę z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu,
6) udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej,
7) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,
8) pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego,
9) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków,
10) kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego
i kontynuacji nauki na uczelniach wyższych, szkołach policealnych lub w systemie kształcenia ustawicznego.

2. W  ramach pracy z rodzicami obejmują:

1) prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów,

2) przedstawienie oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach /policealnego, wyższego/,

3) wsparcie rodziców uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.

3. W  ramach pracy z nauczycielami /Radą Pedagogiczną/ obejmują: 

1) zapewnienie ciągłości działań z zakresu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,

2) określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego  szkoły,
3) określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa zawodowego w placówce,

4) rozbudzenie aspiracji zawodowych uczniów.

 

 V. Sposoby realizacji  zadań podejmowanych w ramach doradztwa zawodowego

Za realizację zadań odpowiada Dyrektor Szkoły, pedagodzy szkolni, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy oraz rodzice. Zakres działań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej.

1. Działania doradcze realizowane są w ramach:
1) lekcji wychowawczych
2) lekcji przedmiotowych
3) zajęć z pedagogiem
4) zajęć pozalekcyjnych
5) wycieczek
6) konsultacji indywidualnych
7) organizacji wykładów i prelekcji (np.: z doradcą zawodowym z PUP, MCK, PPP ,
z wykładowcami  uczelni wyższych oraz z przedstawicielami firm i instytucji działających na rynku lokalnym)
8) organizacji Tragów Edukacyjnych Uczelni Wyższych
9) organizacji Dnia Zawodów Ekonomicznych
10) organizacji Drzwi Otwartych
11)rozpowszechniania informacji  ( gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych)

VI. Korzyści  z realizacji zadań podejmowanych w ramach doradztwa zawodowego

1. Dla indywidualnych odbiorców:

1) Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
2) Poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów.
3) Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
4) Ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy.
5) Świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.
6) Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

2. Dla szkoły:
1) Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy i dotyczących "przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia".


VII. Oczekiwane efekty z realizacji zadań podejmowanych w ramach doradztwa zawodowego

1) rozpoznawanie własnych zasobów, na których będzie mógł oprzeć swoją przyszłość, a jednocześnie dokonać właściwej samooceny własnych możliwości psychofizycznych celem podjęcia                  prawidłowej decyzji zawodowej,

2) wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej,

3) aktywne poszukiwania pracy oraz umiejętna prezentacja siebie na rynku pracy,

4) stworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy,

5) możliwości ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb pracodawców i lokalnego rynku pracy.

 

Efektem końcowym wynikającym z realizacji zadań podejmowanych w ramach doradztwa zawodowego jest przygotowanie absolwenta do wyboru dalszego kształcenia zgodnie z własnymi zdolnościami i zainteresowaniami oraz zapotrzebowaniami rynku pracy, umożliwiającej aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy

 

VIII. Formy, metody i techniki pracy doradczej

1. Formy pracy adresowane do uczniów:

1) badanie zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, ankieta)

2) zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji                    zawodowych

3) zajęcia warsztatowe uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)

4) udostępnianie informacji o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, obowiązującym prawie pracy

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom niezdecydowanym w podjęciu decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, mającymi problemy zdrowotne lub osobiste, ze specjalnymi            potrzebami edukacyjnymi

2. Formy adresowane do rodziców:

1) tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie szkoły

2) współorganizowanie dni otwartych szkoły

3. Formy adresowane do nauczycieli (Rady Pedagogicznej)

1) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą

2) udostępnianie informacji, scenariuszy, programów multimedialnych z zakresu orientacji zawodowej

4. Metody i techniki w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to:

1) aktywizujące, problemowe - burza mózgów, dyskusja

2) metoda zapisowa - drzewko decyzyjne, mapy myślowe

3) metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy)

4) metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne do planowania kariery, prezentacje multimedialne

5) warsztaty

6) dramy – inscenizacje i odgrywanie ról

7) treningi umiejętności społecznych

8) miniwykłady

9) pogadanki

 

 

 

Opracowała:

Małgorzata Surmacz - pedagog