Od mobilności do kompetencji „Mobilny, efektywny i kompetentny technik” to projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu w okresie 01.12.2022 – 30.09.2023 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna. Projekt otrzymał numer
2022-1-PL01-KKA122-VET-0000710322646 i jest współfinansowany przez Unię Europejską. Dofinansowanie działań wynosi 37240,00 EUR.

W projekcie weźmie udział 16 naszych uczniów z kierunku technik logistyk, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje podczas 4-tygodniowych staży w czeskich przedsiębiorstwach. Wraz z uczniami wyjedzie na staż 2 opiekunów – nauczycieli z naszej szkoły.

Realizacja tego projektu stworzy uczniom możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy, a tym samym zwiększenia ich konkurencyjności po powrocie. Wyjazd na staże zagraniczne wpłynie na podniesienie kompetencji teoretycznych i umiejętności praktycznych uczniów. Uczniowie będą mieli także możliwość podniesienia swych umiejętności językowych oraz poprawy kompetencji osobistych i społecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, wiara we własne możliwości, umiejętność współpracy, itp. Wyjazdy uczniów na zagraniczne staże to także szansa dla szkoły na zaistnienie na arenie europejskiej, podniesienie swej atrakcyjności, udoskonalenie metod pracy z uczniami, poprawę kompetencji np. językowych opiekunów. Dzięki realizacji projektu ulegnie zwiększeniu prestiż szkoły, zarówno my, jak partner projektu - Educare et Labora s.r.o. z Republiki Czeskiej, zbierzemy nowe doświadczenia na szczeblu edukacji, rozwiniemy kontakty europejskie i przyczynimy się do zwiększenia mobilności edukacyjnej w Europie.

Staże zagraniczne odbędą się w okresie 07.05.2023 – 03.06.2023 w Ostravie. Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w szkole. Odbędą się zajęcia z branżowego języka angielskiego, warsztaty kulturowe, dotyczące m.in. norm i obyczajów charakterystycznych dla kraju przyjmującego oraz warsztaty pedagogiczne o charakterze motywacyjno-integracyjnym. Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez uznawane w europie dokumenty Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt w CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki kulturowe, przejazdy lokalne pokryte zostaną z budżetu projektu.