OGŁOSZENIE !!!
Ogłasza się nabór na zajęcia specjalistyczne – VCC logistyk realizowany w ramach Projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o w/w nazwie.
Zajęcia kierowane są do uczniów kl. I, II, III TL.

Kryteria rekrutacyjne na zajęcia:
I. Zapoznanie się z treścią REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W
PROJEKCIE umieszczonego na tablicy ogłoszeń przy gabinecie p. Wicedyrektor oraz
na stronie internetowej Naszej Szkoły.
II. Spełnienie wymogów formalnych – złożenie w terminie kompletu, prawidłowo
wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń (w przypadku osób poniżej
18 lat także oświadczenia Rodzica/Opiekuna prawnego)
W skład wymaganych dokumentów wchodzą:

a) formularz rekrutacyjny (zgłoszeniowy),
b) zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego (w przypadku uczniów
niepełnoletnich),
c) deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

III. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.
IV. Pierwszeństwo w udziale w zajęciach mają uczniowie posiadający orzeczenie o
niepełnosprawności oraz uczniowie kl. I, II, III TL ( 3 punkty).
V. Dodatkowymi kryteriami punktowymi są:
a) średnia na koniec ubiegłego roku szkolnego powyżej 4,0 (1 punkt),
b) kolejność zgłoszeń: 1 punkt,
c) chęć uczestnictwa w projekcie: 1 punkt.

VI. Każdy uczestnik projektu ma możliwość udziału w więcej niż 1 szkoleniu.
VII. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia zorganizowane zostaną dla 25 uczniów w wymiarze 30 godz. teorii i 20 godz. praktyki.

Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane z
powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń.
Harmonogram zajęć zostanie podany do informacji w późniejszym terminie.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne należy pobrać u koordynatora Projektu Pani mgr
Marii Surma lub ze strony internetowej naszej szkoły.
Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do koordynatora projektu do dnia 22.09.21r.

Koordynator Projektu

Grudziądz, dnia 06.09.21 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.